หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประวัติคอมพิวเตอร์ประเทศไทย


IBM 1401

                คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2506 โดยเริ่มใช้ในการศึกษา วิจัย ซึ่งติดตั้งที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่อง IBM 1401 เพื่อช่วยในการพัฒนาสถิติของประเทศเน้นในด้านการปฏิบัติงานสำมะโนและในด้านการค้นคว้า และวิจัย หลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา และสิงคโปร์ก็สนใจส่ง เจ้าหน้าที่มาดูการปฏิบัติงานของเครื่องอีกด้วย เพราะประเทศของเขาเองยังไม่มี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) เครื่องนี้อยู่ที่ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ    


IBM 1620

ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการริเริ่ม ติดต่อดำเนิน การให้มีคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยได้แก่ ศาสตราจารย์ บัญฑิต  กัณตะบุตร ผู้ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้า ภาควิชาสถิติและเลขาธิการสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2506 มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในประเทศไทยเป็นเครื่องแรก  คือ  IBM 1620  เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีใช้ในประเทศไทย ตามลำดับดังนี้
                           พ.ศ. 2507 : ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจขนาดใหญ่ คือ บ.ปูนซีเมนต์ไทย
กับ ธนาคารกรุงเทพ
              พ.ศ. 2517 : ได้นำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่ตลาดหลักทรัพย์ ในด้านการซื้อขาย โดย
ใช้ มินิคอมพิวเตอร์
              พ.ศ. 2522 : ได้นำ ไมโครคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กมากขั้น
              พ.ศ. 2525 : ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
โรงเรียนต่างๆ และมีการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย

ที่มา : http://www.pattana.ac.th/e-book_yum/com_history/work/historythai.htm
          http://www.guycomputer.com/index.phpoption=com_content&view=article&id=56:comthaihistory&catid=84:second-level&Itemid=53

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น