หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ความหมายของคอมพิวเตอร์

    คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละติน "Computer" การนับหรือการคำนวณ พจนานถกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

เทคโนโลยีสารสนเทศ

     เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology/IT) : เทคโนดลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งคลอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลงการจัดเก็บการประมวลผล และการสืบค้นสารสนเทศในการประยุกต์ การบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
-      คอมพิวเตอร์
-      การสื่อสาร
-      ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย

สังคมยุคดิจิตอลและยุคการใช้ปัญญา
        เกิดบริการ Online ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.   E-Commerce (การสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ต)
2.   Internet Banking
3.   E-Learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
4.   E-Government (เกี่ยวกับรัฐบาล ภาครัฐ)

สถานการณ์ใหม่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ความต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ประกอบด้วย

1.   ความต้องการในเชิงของสื่อที่เป็นมวลชน
ความต้องการที่จะสื่อสารไปสู่ผู้คนในจำนวนมากๆ ในคราวเดียว
2.   ความเร็วในการสื่อสารข้อมูล
ความเร็วในการสื่อสารทั้งภาพ ตัวอักษร และเสียง
3.   ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
สื่อที่ใช้ในการส่ง เช่น สายใยแก้วนำแสง, การสื่อสารไร้สาย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
o   ความเร็ว
o   ความถูกต้องแม่นยำ และ ความน่าเชื่อถือ
o   เก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ได้
o   ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ
o   Hardware ฮาร์ดแวร์
o   Sofeware ซอฟต์แวร์
o   Peopleware บุคลากร
o   Data/Information ข้อมูลและสารสนเทศ
o   Procedure กระบวนการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น